Thứ năm, 02/05/2024 | 14:13

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM:

Thông báo mời họp

Chương trình Đại hội

Giấy ủy quyền tham dự Đại hội

Quy chế tổ chức Đại hội

Nguyên tắc thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã kiểm toán

Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, BCTC năm 2023, Phương án PPLN năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024

Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024

Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 Phương hướng hoạt động năm 2024

Các Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát năm 2023

Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 và 2 năm tiếp theo của TCT

Báo cáo tình hình thực hiện tiền lương thù lao tiền thưởng năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 của thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành

Báo cáo kết quả đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT PV Power năm 2023

Dự thảo Nghị quyết Đại hội

Trân trọng!

;
Từ khóa: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Bài liên quan