Thứ ba, 04/04/2023 | 11:11

TÓM TẮT SỔ CỔ ĐÔNG ĐỂ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) tóm tắt sổ cổ đông tại ngày 24/03/2023 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

TÓM TẮT SỔ CỔ ĐÔNG ĐỂ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

TÓM TẮT SỔ CỔ ĐÔNG ĐỂ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Chi tiết xin xem tại file đính kèm: thong-bao-553-tb-dldk-ngay-04-04-2023--1

Trân trọng!

;
Từ khóa: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Bài liên quan