Thứ ba, 04/04/2023 | 15:00

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM:

Thông báo mời họp

Giấy ủy quyền tham dự ĐH

Chương trình Đại hội

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ

Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết

Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, KSV

Thông báo ứng cử, đề cử nhân sự bầu thành viên HĐQT, KSV

Mẫu đơn đề cử thành viên HĐQT

Mẫu đơn đề cử KSV

Mẫu đơn ứng cử thành viên HĐQT

Mẫu đơn ứng cử KSV

Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT

Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên Ban KS

Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022, BCTC năm 2022, Phương án PPLN năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 sau kiểm toán

Báo cáo tài chính riêng năm 2022 sau kiểm toán

Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023

Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023

Các Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát

Tờ trình Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS

Tờ trình thông qua việc giới thiệu nhân sự để bầu thành viên HĐQT, KSV

Danh sách đề cử bầu thành viên HĐQT, KSV

Tóm tắt Lý lịch của Ông Hoàng Văn Quang

Tóm tắt Lý lịch Ông Lê Như Linh

Tóm tắt Lý lịch của Bà Vũ Thị Tố Nga

Tóm tắt Lý lịch của Ông Nguyễn Bá Phước

Tóm tắt Lý lịch của Ông Phạm Minh Đức

Tóm tắt Lý lịch của Bà Vũ Thị Ngọc Dung

Tóm tắt Lý lịch của Bà Hà Thị Minh Nguyệt

Tóm tắt Lý lịch của Bà Nguyễn Thị Thanh Hương

Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023

Trân trọng!

;
Từ khóa: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG