Thứ tư, 27/05/2020 | 08:47

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng thường niên năm 2020.

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng thường niên năm 2020.

Tài liệu Đại hội chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và đăng tải đầy đủ, đúng quy định. Quý cổ đông vui lòng theo dõi tại địa chỉ: www.pvpower.vn/Quan hệ cổ đông/Thông tin cổ đông

CÁC NỘI DUNG ĐÍNH KÈM: Thông báo mời họp Chương trình Đại hội Quy chế tổ chức Đại hội Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội Giấy ủy quyền tham dự họp Báo cáo KQ SXKD năm 2019, Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận 2019, Kế hoạch SXKD 2020 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 Tờ trình kế hoạch thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020 Tờ trình thông qua nội dung chính Bổ sung số 14 Hợp đồng mua bán khí của NMĐ Nhơn Trạch 1 về mua khí từ mỏ Sao Vàng - Đại Nguyệt  Tờ trình sử dụng nguồn LNST chưa phân phối để mua lại cổ phần của NLĐ nghỉ việc Tờ trình thông qua Dự án đầu tư xây dựng công trình NMĐ Nhơn Trạch 3&4 Tờ trình thông qua nội dung mua bán khí bổ sung từ nguồn khí của Petronas cho NMĐ Cà Mau 1&2 Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD năm 2021-2025, Chiến lược phát triển định hướng đến năm 2035 Tờ trình thông qua Quy chế tổ chức ĐHCĐ trực tuyến, Quy chế bỏ phiếu điện tử Dự thảo Nghị quyết Đại hội 
;

Bài liên quan