Bản tin Pháp chế tháng 7/2020

Bản tin Pháp chế tháng 7/2020

Bản tin Pháp chế tuần 1 tháng 6 năm 2020

Bản tin Pháp chế tuần 1 tháng 6 năm 2020

Bản tin Pháp chế Tuần 2 tháng 5 năm 2020

Bản tin Pháp chế Tuần 2 tháng 5 năm 2020

Bản tin pháp chế tuần 4 tháng 4 năm 2020

Bản tin pháp chế tuần 4 tháng 4 năm 2020

Mặc định (28.04.2020)
Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp giày và thắt lưng (năm 2019) cho Cán bộ công nhân viên Cơ quan Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp giày và thắt lưng (năm 2019) cho Cán bộ công nhân viên Cơ quan Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP

Mặc định (25.10.2019)
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Thuê đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần”

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Thuê đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần”

BẢN TIN THAN NGÀY 10 THÁNG 6 NĂM 2019

BẢN TIN THAN NGÀY 10 THÁNG 6 NĂM 2019

Bản tin than (21.06.2019)